Insamling av luktgaser

Valmets moderna gashanteringssystem ger imponerande resultat och förbättrad säkerhet på hundratals bruk runtom i världen. Med våra lösningar går det att göra massabruken ännu säkrare, mer miljövänliga och helt luktfria.

Några av de luktgaser och andra föreningar som frigörs vid tillverkning av pappersmassa kan vara skadliga och måste därför samlas in och destrueras på ett säkert och effektivt sätt.

Valmets familj av system för uppsamling och förbränning av okondenserbar gas (Non-Condensable Gas, NCG) kallas för ODOCON™ och ger en effektiv minskning av lukt och emissioner. Vissa gaser är explosiva, vilket ställer stora krav på systemens säkerhet. Insamling av gas kan påverka ett bruks kemikaliebalans positivt, vilket betyder ekonomiska besparingar.

Skräddarsydda lösningar för NCG-hantering

Valmets system för svaggas och starkgas (DNCG och CNCG) ger extremt hög oxideringshastighet och överlägset god tillgänglighet, vilket ger besparingar genom minskat underhållsbehov och längre produktionsperioder.

Odorous gas controlEn annan fördel är svavelåtervinningen. Det insamlade svavlet kan återföras till massabrukets kemikaliecykel via sodapannan, eller avlägsnas från rökgaserna i form av till exempel natriumbisulfit. Om så krävs kan en kalkskrubber användas för att helt avlägsna svavel i rökgaserna och från brukets process.

Valmet levererar också gashantering för stripprar och lösartankar.

Över 40 års erfarenhet

Valmet har goda referenser runtom i världen och har mer än 40 års erfarenhet av NCG-system för alla massabrukets processareor. Vi utvecklar, designar och levererar säkra, pålitliga och effektiva lösningar för brukets hantering av farliga gaser.

Exempel på ODOCON™-leveranser:

  • Stora Enso Skoghall, Sverige: Backup-system för DecNOx-förbränning med 2 x JETTHERM (backup-brännare). CNCG-flöde: 800 Nm3/h. Metanolflöde: 800 kg/h
  • Veracel Celulose S.A., Eunápolis Bahia, Brasilien: Backup-system för CNCG-förbränning i sodapanna. CNCG-flöde: 3 030 Nm3/h. Metanolflöde: 1 440 kg/h. DNCG-flöde: 72 000 Nm3/h.


Förkortningar:

  • CNCG: Concentrated Non-Condensible Gas, starkgas
  • DNCG: Diluted, Non-Condensible Gas, svaggas