Valmets biomassapanna överlämnad till brittiska RWE Innogy

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 30 september 2014 kl. 11.00 EET (översättning)

I juli 2014 överlämnade Valmet en ny biomassapanna och ett nytt system för rökgasrening till RWE Innogy UK:s kraftvärmeverk i Markinch efter en period av driftsättning och testkörning. Anläggningen ligger i den skotska regionen Fife och är den största i sitt slag i Storbritannien. Det nya kraftverket genererar ånga och el till papperstillverkaren Tullis Russell Papermakers produktionsanläggningar. Överskottselen distribueras via nätet.

Med den nya anläggningen kan Tullis Russell minska sina utsläpp från fossila bränslen avsevärt, och Skottland kommer ett steg närmare att uppnå sina högt ställda mål i fråga om förnybar energi. Genom att byta ut den 60 år gamla koleldade pannan mot den nya biomassadrivna anläggningen minskar pappersbruket sina koldioxidutsläpp med 250 000 ton per år. Eftersom Valmets CYMIC-panna i huvudsak drivs med återvunnet träavfall minskar dessutom mängden deponerat träavfall, som avger metan under lång tid.

Med den nya biomassapannan får Tullis Russells pappersbruk en mer hållbar, effektiv och tillförlitlig ång- och elförsörjning.

– Vi gläder oss över att CYMIC-pannan nu tas i drift som en del av Storbritanniens största portfölj med förnybar energiteknik. Biomassaanläggningen kommer att förse det närliggande Tullis Russell-bruket med ånga och el samt generera elektricitet till det nationella nätet och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp. Den lyckade överlämningen är resultatet av ett nära samarbete och partnerskap mellan RWE och Valmet sedan 2010 och visar på Valmet-teamets engagemang och hårda arbete, säger RWE:s tekniska projektledare Robert Dunk.

RWE Innogy UK:s nya kraftvärmeverk ligger på Tullis Russell Papermakers anläggning i skotska Fife. (Foto: RWE Innogy UK)

Kraftvärmeverket har en installerad kapacitet på 50 MWe. Det kan producera upp till 120 ton ånga för industriell papperstillverkning per timme. Av den producerade elen kommer pappersbruket att förbruka ca 17 MW. Omkring 25 MW kommer att distribueras till nätet.

Anläggningen har varit i kommersiell drift sedan februari 2014 och det slutgiltiga överlämnandet kommer att äga rum i slutet av året.

– Det här projektet har varit mycket omfattande i både storlek och tidsåtgång. För att sätta det i perspektiv upptar kraftvärmeverket en yta motsvarande fyra fotbollsplaner och mer än 1 miljon arbetstimmar har investerats i dess konstruktion och uppförande. När byggnationen var i sin mest intensiva fas arbetade ca 650 personer på platsen som helhet varav ungefär hälften på själva pannanläggningen, berättar Valmets projektledare Peter Anson.


Teknisk information om leveransen

Valmets CYMIC-panna, som har levererats till kraftvärmeverket i Markinch, bygger på välbeprövad teknik med en cirkulerande fluidiserad bädd (CFB). Pannan har en kapacitet på 155 MWth och drivs med ca 90 % återvunnet träspill och ca 10 % nyträ från hållbart skogsbruk. Totalt förbrukas ca 400 000 ton biomassa per år. Tack vare pannans nyskapande teknik minimeras dessutom stilleståndstiden.

 

VALMET CORPORATION
Corporate Communications


För mer information, var vänlig kontakta:
Peter Anson, projektledare och chef för affärsområdet massa och energi, Valmet, tel. +358 (0)10-672 0000

Läs mer på valmet.com: Valmets teknik bidrar till att minska Storbritanniens koldioxidutsläpp

 

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal


Om RWE Innogy UK

RWE Innogy UK är RWE Innogys brittiska dotterbolag och en av Storbritanniens ledande utvecklare och operatörer inom förnybar energi. Företaget utvecklar och driver förnybara energiprojekt som syftar till att producera hållbar el. RWE Innogy UK driver 22 vattenkraftverk, 30 landbaserade vindkraftparker och 2 vindkraftparker till havs, inklusive Storbritanniens första riktigt stora vattenbaserade vindkraftpark, North Hoyle. Byggnationen av RWE Innogy UK:s biomassaeldade kraftvärmeverk i skotska Fife är nu slutförd och anläggningen har gått in i den operativa testfasen. Uppförandet av vindkraftparken Gwynt y Môr (med en kapacitet på 576 MW) i havet utanför norra Wales löper på enligt plan.

Under hela processen – från utveckling till konstruktion och drift – har våra medarbetare på regionkontoren i Wales, Skottland och England ett nära samarbete med lokala myndigheter och företag. 2013 investerade RWE Innogy UK:s anläggningar för förnybar energi över 1 miljon pund i samhällen runtom i Storbritannien. Dessa investeringarna skapar en mängd nya arbetstillfällen, bidrar till att utveckla energiförsörjningen och, sist men inte minst, hjälper den brittiska staten att uppnå EU:s mål: att 30 % av elförbrukningen ska komma från förnybara källor år 2020.

I RWE Innogy sammanförs RWE-koncernens kraftverk och expertis inom förnybar energi. Företaget strävar efter att öka produktionen av förnybar energi i hela Europa, och Storbritannien har en viktig roll att spela på det här området.

RWE Innogy UK är ett systerbolag till RWE npower, ett ledande brittiskt energiföretag med ca 5,4 miljoner kunder.

Mer information om RWE Innogy UK och RWE Innogy finns på www.rweinnogy.com/uk och www.rweinnogy.com

Mer information om RWE npower finns på www.rwenpower.com