Valmets och Fortums syn på hållbarhet hos fasta och gasformiga biobränslen: SAMMA KRITERIER FÖR ALL BIOENERGI

Bioenergi spelar en avgörande roll för begränsningen av klimatförändringarna, för en ökad leveranssäkerhet av energi, samt för att skapa arbetstillfällen och välbefinnande. Särskilt i norra Europa är bioenergi en viktig del av det hållbara energisystemet och något som ökar användningen av de inhemska energiresurserna. Bioenergi är den enda förnybara energikällan som kan ersätta fossila bränslen för produktion av elektricitet, värme och drivmedel. Det finns betydande möjligheter till tillväxt och teknikexport kopplat till bioenergi.

Intresset för hållbar bioenergiproduktion och användning ökar globalt. All bioenergianvändning måste vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Endast bioenergi som produceras och används hållbart bör klassas som förnybar energi och beaktas vid uppfyllandet av åtagandena för förnybar energi, samt räknas ge nollemissioner i EU:s utsläppshandel.

All bioenergi, vare sig flytande, fast eller gasformig, behöver en uppsättning kriterier för att främja ett förutsägbart och stabilt regelverk, utveckla marknadsaktiviteter på bioenergiområdet, samt för att skapa en spelplan för konkurrens. Hållbarhetskriterierna bör inriktas på bioenergins ursprung, oberoende av dess slutanvändning eller form.

Överlappande regler bör undvikas vid framtagningen av hållbarhetskriterier för fast biomassa. Hållbart skogsbruk och hållbara jordbruksmetoder bör utgöra grunden när hållbarhetskriterier ska definieras. Den befintliga lagstiftningen inom skogs- och jordbruksområdet, som tar hänsyn till speciella nationella egenskaper och frivilliga internationella standarder/system, bör användas vid verifieringen av hållbarhet. När det gäller konkurrens och en väl fungerande intern marknad är det viktigt att säkerställa ett ömsesidigt erkännande av olika system.

EU-kriteriet bör vara i linje med viktiga internationella regler (t.ex. standardisering av bioenergi), och målet bör vara globala definitioner för hållbarhet hos bioenergi. Innan ett globalt kriterie etableras bör EU-kriteriet tillämpas även på de bioråmaterial som importeras till EU.

När det gäller styrning och kostnadseffektivitet är det ändamålsenligt att tillämpa kriteriet på anläggningar inom ramen för EU:s utsläppshandel (>20 MW-anläggningar).

För mer information:
Carita Ollikainen, Chef för Corporate Relations, Valmet Corporation (carita.ollikainen@valmet.com, +358 46 921 2437)

Esa Hyvärinen, Senior Vice President, Corporate Relations, Fortum Corporation (esa.hyvarinen@fortum.com, +358 40 826 2646)