Valmet som investering

Valmet Corporations aktier är noterade på Helsingforsbörsen sedan 2 januari 2014. Valmet har en aktieserie i vilken varje aktie berättigar till en röst. Det totala antalet Valmetaktier är 149 864 619 och antalet aktieägare är ca 52 000.

Den viktigaste arbetsuppgiften för Valmets Investor Relations-avdelning är att se till att marknaden har korrekt och tillräcklig information för att kunna bedöma Valmetaktiens värde. Valmet Investor Relations ansvarar för kommunikationen med investerarna och hanterar alla investerarrelaterade ärenden centralt. Förutom finansiella rapporter, webbplatser, årsredovisningar och kvartalsrapporter består Valmets investerarkommunikation av investerarmöten och
seminarier. Valmet anordnar även en årlig kapitalmarknadsdag för investerare och analytiker. Dessutom ansvarar Valmet Investor Relations för att samla in och analysera marknadsinformation och synpunkter från investerare som sedan
vidarebefordras till Valmets ledning och styrelse.

Mer information och material (på engelska) för investerare finns under Investor Relations på Valmets globala webbplats.

Uppdaterad; 2015-12-16