Socialt ansvarstagande och globalt inriktade verksamheter

Valmet är ett globalt företag i ordets rätta bemärkelse med verksamhet i närmare 30 länder. Vi samarbetar med ett stort antal intressenter i en mycket mångkulturell miljö varje dag. Vår ökade närvaro på tillväxtmarknaderna understryker vårt ansvar gentemot de lokala samhällena runt om i världen.

Skapa ömsesidiga fördelar och mervärden

Vi strävar efter att betraktas som en betrodd lokal samarbetspartner och efter att bygga ömsesidiga relationer med våra intressenter. Genom vår globala närvaro skapar vi arbetstillfällen och affärsmöjligheter riktade till en mängd olika intressenter samtidigt som vi indirekt bidrar till att öka välståndet i lokala samhällen. Genom att tillhandahålla hållbara lösningar och service till ett konkurrenskraftigt pris kan vi generera mervärden åt våra intressenter och stötta olika initiativ för att bekämpa klimatförändringarna världen över.

Globalt harmoniserade affärsprinciper

Valmet strävar efter att säkerställa att alla företagets verksamheter arbetar på ett socialt ansvarstagande globalt.  Vår dagliga verksamhet styrs av Valmets allmänna verksamhetsprinciper, som består av Valmets uppförandekod och tillhörande policyer. Dessa skapar grunden för hållbara affärsmetoder. De definierar hur vi ser på mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöfrågor, efterlevnad av lagar och förordningar, rättvis konkurrens, arbetshälsa och säkerhet, samt etiska standarder genom hela värdekedjan.

Valmet stöder och främjar även utvalda internationella riktlinjer och principer och har undertecknat FNs Global Compact.

Aktiv och transparent kommunikation

Vi främjar öppenhet i kommunikationen med våra intressenter och samarbetar aktivt med dem för att få information om deras förväntningar.

Valmet strävar efter globalt harmoniserade och transparenta förvaltnings- och rapporteringsmetoder, och vi deltar i ett flertal hållbarhetsmätningsprogram som tillhandahålls av tredje part för att underlätta för företagets intressenter att bedöma kvaliteten på hållbarhetsarbetet.

Vi samarbetar även aktivt med våra intressenter för att utbyta tankar och för att kommunicera om de senaste framstegen som har gjorts via flera olika kanaler, som vår kundtidning och företagsrapporter och broschyrer, evenemang, personliga möten och onlinekanaler. Frågor som rör hållbarhet utgör även en del av våra interna och externa intressentundersökningar.

Engagemang i de lokala samhällena

Valmet strävar efter att ta samhällsansvar genom att förstå behoven och förväntningarna hos lokala samhällen. Vi tror att ökad integration i lokalsamhällena resulterar i ömsesidiga fördelar.

Valmet deltar i utvalda lokala program världen över baserat på våra riktlinjer för sponsring och gåvor.