Verksamhetsprinciper

Valmets värderingar, uppförandekod och tillhörande policyer skapar grunden för en hållbar affärsverksamhet. Vi strävar efter att tillämpa globalt harmoniserade och transparenta verksamhetsprinciper.

Uppförandekod och tillhörande policyer

Grunden för Valmets verksamhet är uppförandekoden, som skapar en enhetlig och etisk grund för alla våra affärstransaktioner och uppdrag. Koden beskriver även vår syn på hållbar affärsverksamhet, personal-, samhälls- och miljöfrågor.

Valmets uppförandekod stöds av relaterade policyer som Antikorruptionspolicy, MHS-policy (Miljö, hälsa och säkerhet), och Policy för en hållbar leverantörskedja. Vi förväntar oss att våra leverantörer och entreprenörer ska uppvisa samma höga etiska standarder som vi.

Certifierade ledningssystem

Valmets verksamheter är certifierade enligt ISO 9001-standarden för kvalitetsledningssystem, standarden ISO 14001 för miljöledningssystem samt specifikationen OHSAS 18001 för ledningssystem för hälsa och säkerhet.

Internationella principer och riktlinjer

Som global teknik- och serviceleverantör verkar Valmet i en mycket mångkulturell miljö. Vi stöder FNs Global Compact-initiativ, som beskriver en uppsättning universella principer och värden som vi följer och främjar.

Vi stöder och respekterar skyddandet av de mänskliga rättigheterna och arbetstagarnas rättigheter så som de beskrivs i FNs allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna, FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, och deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet av ILO (International Labor Organization). Vi tar även hänsyn till OECDs riktlinjer för multinationella företag. 

Valmets uppförandekod

Valmets uppförandekod

Valmets uppförandekod ger Valmets medarbetare och samarbetspartners vägledning i deras agerande och beslutsfattande.