Hantering av miljö, hälsa och säkerhet

Valmet arbetar målinriktat med att förbättra miljö, hälsa och säkerhetsarbetet på våra anläggningar och inom de branscher där vi är verksamma. Vi strävar efter att tillhandahålla en säker arbetsmiljö och efter att minimera miljöpåverkan från våra egna verksamheter. Vårt mål är noll arbetsplatsolyckor.

Att bygga säkerhet i världsklass

För att förbättra vårt säkerhetsarbete fokuserar vi på att bygga en stark säkerhetskultur. Detta görs genom framtagning av globalt harmoniserade processer och standarder, införande av MHS som en standardpunkt på ledningens agenda, säkerställandet av relevanta utbildningar och ett kontinuerligt arbete för att öka medarbetarnas medvetenhet och det personliga ansvaret för säkerheten.     

Även om Valmet arbetar målinriktat med att tillhandahålla de verktyg och processer som krävs för att säkerställa medarbetarnas hälsa och säkerhet är alla Valmet-anställda medvetna om sitt eget ansvar för säkerheten och värdet av att värna om säkerheten i våra team.

MHS-policy

Enligt Valmets MHS-policy är kompatibilitet med gällande lagar och bestämmelser endast ett minimikrav. Utöver detta har Valmet tagit fram minimikrav för säkerhet på arbetsplatsen för högriskaktiviteter i syfte att säkerställa en gemensam säkerhetsplattform för samtliga av företagets verksamheter.

Mål för hälsa och säkerhet

Valmet har ett speciellt miljöeffektivitetsprogram på plats, och detta anger målen för energiförbrukningen, CO2-utsläppen, vattenförbrukningen och avfallsvolymer. Vi har även satt upp mål för incidentfrekvens, rapportering av säkerhetsobservationer och utbildning i MHS.

Vårt mål är noll arbetsplatsolyckor, och vi arbetar proaktivt för att uppnå våra långsiktiga mål om att minska vår miljöpåverkan och att förhindra arbetsplatsolyckor.

Certifierade ledningssystem

Valmets verksamheter är certifierade enligt ISO 9001-standarden för kvalitetsledningssystem, standarden ISO 14001 för miljöledningssystem samt specifikationen OHSAS 18001 för ledningssystem för hälsa och säkerhet.

Ansvarsfull hantering av kemikalier och substanser

Valmet har åtagit sig att följa målen med EUs förordning om registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen (REACH) samt begränsningen av farliga substanser (RoHS).

De minimikrav som Valmets alla globala verksamheter måste uppfylla finns utförligt beskrivna i Valmets standard Exponering för farliga substanser, som inkluderar allt från förvaring till märkning av farliga substanser.