Sellu ja energia

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan tuotteet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat sellun tuotanto, energiantuotanto ja biomassan muunnosteknologiat.

Sellun tuotanto
Valmet toimittaa kemiallisen ja mekaanisen massan tuotantoa varten erilaisia ratkaisuja joko kokonaisina sellulinjoina tai yksittäisinä koneina ja laitteina. Sellua käytetään pääasiassa raaka-aineena erilaisten paperilajien, kuten kartongin, pehmopaperin ja painopaperin, valmistuksessa. Sitä käytetään myös muihin sovelluksiin, kuten viskoosi- ja hygieniatuotteisiin.

Selluliiketoiminnan asiakkaita ovat mekaanisen ja kemiallisen massan tuottajat sekä kuitulevyteollisuudessa toimivat yhtiöt. Viime vuosina suurin osa uusista projekteista on painottunut Etelä-Amerikkaan tai Aasiaan, erityisesti Kiinaan.

Massanvalmistusprosessissa käytettävät koneet voidaan jakaa erillisiin prosessiyksiköihin (eli selluntuotannon vaiheisiin). Valmet tarjoaa teknologioita kaikkiin prosessivaiheisiin - yksittäisten laitteiden tai prosessiyksiköiden toimituksesta tai uudistuksesta kokonaisiin laitostoimituksiin.

Energiantuotanto
Valmet on johtava biomassaan perustuvien lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja ja edelläkävijä voimalaitosten leijukerroskattiloissa, joissa poltetaan biomassaa ja valikoivasti hiiltä ja muita polttoaineita. Valmet toimittaa myös pieniä täysimittaisia lämpö- ja voimalaitoksia.

Energialiiketoimintamme asiakkaita ovat kunnat, julkiset laitokset sekä energia-, prosessi-, sellu- ja paperiteollisuudessa toimivat yhtiöt. Päämarkkinat ovat tällä hetkellä Pohjoismaat ja muu EMEA. Energialiiketoiminta on tehnyt sopimuksia valikoivasti myös muilla alueilla.

Valmetin tuotteisiin kuuluvat kattilat (biomassan, lajitellun jätteen, kierrätyspolttoaineen ja hiilen polttoon tarkoitetut leijukerroskattilat ja kattilalaitokset, modulaariset sähkö- ja lämpölaitokset sekä öljy- ja kaasukattilat), ympäristönsuojelujärjestelmät (sellu-, paperi- ja energiantuotantoaloilla käytettävät ilmanlaadun hallintajärjestelmät) ja uudistukset.

Biomassan muunnosteknologiat
Biomassan merkityksen raaka-aineena odotetaan kasvavan monilla teollisuudenaloilla. Valmetilla on pitkä kokemus biomassan muuntamisesta uusiutuvaksi energiaksi ja kierrätyskelpoisiksi tuotteiksi, kuten paperiksi, selluksi, kartongiksi ja pehmopaperiksi. Uusien biomassan muunnosteknologioiden kehittämisen ja kaupallistamisen odotetaan tarjoavan Valmetille uusia kasvumahdollisuuksia.

Valmet on viime vuosina ottanut merkittäviä askelia uusien biomassan muunnosteknologioiden kaupallistamisessa. Esimerkkejä näistä ovat ligniinin talteenottoon kehitetty teknologia (LignoBoost), pyrolyysiteknologia, jolla tuotetaan uusiutuvaa bioöljyä, ja epäsuora kaasutus, jossa biomassaa muunnetaan biometaaniksi, jolla voidaan korvata maakaasun käyttöä.