Raportoitavien suureiden selitteet

CODMn: Kemiallinen hapenkulutus mittaa vedessä olevien kemiallisesti hapettuvien aineiden määrää hapenkulutuksena. Ilmentää kiinteän ja liuenneen eloperäisen aineksen määrää vedessä.

Kiintoaine: Vedessä kulkeutuva partikkelimainen orgaaninen ja/tai epäorgaaninen aines, jonka partikkelikoko on suurempi kuin 0,45 µm. Kiintoaine voi koostua mineraalimaa-aineksista (mm. sora, savi, hiekka) tai eloperäisistä aineksista kuten levistä ja hajoavasta kasvillisuusaineksesta (johon turve kuuluu).

Virtaama: Vesivirran määrä aikayksikköä kohti. Yksikkö litraa sekunnissa (l/s).

Hehtaari (ha): Turvetuotantoalueen pinta-ala, jota käytetään ominaiskuormituksen, kg/ha/a, laskennassa.

Ominaiskuormitus: Ominaiskuormituksella tarkoitetaan maankäyttömuodon aiheuttamaa keskimääräistä ravinne-, kiintoaine- tai humuskuormitusta, joka on suhteutettu valuma-alueen pinta-alaan.

NaN: Arvoa ei saatavilla

Vertailutasot

Luonnonhuuhtouma: Luonnonhuuhtouma on ominaiskuormitusta, joka kulkeutuu vesistöön luonnostaan, vaikka alue olisi täysin vapaa ihmistoiminnan vaikutuksista.

Metsäojitus (vanha ojitus> 10v): Keskimääräinen metsätalouden ominaiskuormitus alueella, jossa viimeisimmästä ojituksesta on yli 10 vuotta.

Metsäojitus (kunnostusojitus < 5 v): Keskimääräinen metsätalouden ominaiskuormitus, jossa kunnostusojitus on tehty viimeisen viiden vuoden aikana.

Turvetuotanto, pintavalutuskenttä: Keskimääräinen turvetuotannon ominaiskuormitus turvetuotantoalueella, jossa käytössä on ympärivuotinen pintavalutuskenttä vesiensuojelurakenteena.